Do zadań Sekcji Kadrowo – Organizacyjnej należy w szczególności:

w zakresie zadań kadrowych należy w szczególności:

1)              realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;

2)              przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

3)              opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;

4)              opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)              ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej ;

6)              prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;

7)              sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8)              realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;

9)              analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

w zakresie zadań organizacyjnych należy w szczególności:

 

1)              realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;

2)              organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;

3)              opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;

4)             prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów  i brakowania dokumentów;

5)              prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;

6)              organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)              przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;

8)              organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

9)              realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej;

10)          prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;

            zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej.