Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych  należy  w szczególności:

 

1)              organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)              dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)              wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)              wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym w ramach odwodów operacyjnych;

5)              przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6)              współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7)              rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych , poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

8)              realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

9)              prowadzenie  doskonalenia zawodowego;

10)          udział w aktualizacji :

a)       stanu gotowości operacyjnej,

b)       procedur ratowniczych,

c)       dokumentacji operacyjnej:

11)       udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.