Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

 

 Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:

– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,

– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.

 

Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających. W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.