Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1)              sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;

2)              prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;

3)              prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)       wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej’

b)            zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,

c)            przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)            zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)              analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;

5)              prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)                  nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej; prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.