Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy w szczególności :

 

w zakresie zadań operacyjnych należy w szczególności:

1)analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 

4)wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych; 

5)przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

6)analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11)nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15)prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;

16)obsługa alarmów z monitoringu pożarowego oraz współpraca w zakresie jej funkcjonowania,

17)przekazywanie w razie potrzeby informacji do rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych.

 

w zakresie zadań szkoleniowych  należy w szczególności:

1)planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG na obszarze powiatu 

2)organizowanie szkolenia i doskonalenia w tym specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

4)organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej.

 

w zakresie zadań łączności należy w szczególności:

1)planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

3)zapewnienie ciągłego funkcjonowania łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;

4)współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej;

6)koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;

7)planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

8)sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

w zakresie  zadań informatyki należy  w  szczególności :

1)analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;

2)zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;

3)nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6)sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

9)realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10)administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11)utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych;

12)nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

w zakresie zadań obronnych należy w szczególności:

1)prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej; 

2)koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

w zakresie zadań ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

2)kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

3)opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4)planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5)prowadzenie kancelarii tajnej.